Tan Binh TP Ho Chi Minh vs. VTV Binh Dien Long An

Info

  • FT: 0 - 3
  • P1: 20 - 25
  • P2: 18 - 25
  • P3: 16 - 25